Ældreomsorg, handikap og psykiatri

Der skal være tid til at inddrage den ældre i løsningen af opgaverne – værdighed og ressourcer skal bevares og vedligeholdes. Et besøg i hjemmet må aldrig blive en fortravlet affære. Hvad enten det drejer sig om praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje, skal der være tid til at have øje for borgerens aktuelle behov, og der skal være reel mulighed for at udvise fleksibilitet. Det duer ikke, at hjemmebesøgene er så tidsmæssigt pressede, at der ikke er mulighed for at tage hensyn til de ældres ønsker og behov i særlige situationer.

Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune har udarbejdet en politik gældende for plejecentre, der hedder ”Det gode hverdagsliv”. I lighed hermed har udvalget taget initiativ til igangsætning af ”Det gode samarbejde med borgeren”, med henblik på at udvikle en politik gældende for hjemmeplejen. I politikudarbejdelsen involveres borgerne, pårørende, fagprofessionelle samt organisationer med interesse for området. Denne måde at arbejde på, harmonerer helt med Enhedslistens syn på, hvordan vi får inddraget borgerne mest muligt i politikudviklingen.

Ældre har ret til et socialt

Der har de senere år været fokus på, hvordan der i kommunalt regi kan arbejdes på at forebygge og hindre, at ældre medborgere er ufrivilligt ensomme, og det er et felt, der hele tiden kræver bevågenhed. Der skal være et tilstrækkeligt antal pladser på kommunens dagcentre, og tilbuddene om deltagelse i aktiviteter på kommunens plejehjem, skal så vidt muligt også rette sig mod borgere, som bor i eget hjem. Flere af plejehjemmene skal kunne tilbyde borgere i lokalområdet, at de kan komme og indtage et dagligt måltid varmt mad, og der skal gøres en indsats for at få ensomme borgere til at komme og spise deres mad i fællesskab med andre. Det skærper appetitten og fremmer både den fysiske og mentale sundhed, og bidrager samtidig til at skabe mere liv på plejehjemmene.

Ældreboliger og plejehjem

Ældrebolig eller plejehjem – behovene er forskellige for dem, der ikke kan klare sig i eget hjem. Vi skal sørge for, at alle behov kan dækkes – og så vidt muligt i lokalområderne, hvor borgeren kan beholde sit sociale netværk, og det er præcis her at de udviklede politikker for plejecentre og hjemmepleje skal udvikles, justeres og implementeres.

Vi mener, at vi skal bibeholde alle vores plejehjem i kommunalt regi, at der geografisk skal være dækning i alle dele af kommunen, og at et plejehjem kun skal lukkes, hvis ingen ønsker at bo på det. Det er dog ikke alle borgere, der kan tilbydes kvalificeret pleje og omsorg på det nærliggende plejehjem, og derfor er behov for specialisering indenfor visse områder. Skærmede enheder til borgere med svær demens, plejehjem målrettet de borgere, der gennem et langt liv med et stort alkoholforbrug ikke længere kan klare sig selv – hverken med eller uden et fortsat alkoholindtag, og ældre borgere med en psykiatrisk diagnose. Specialiseringen indebærer, at borgerne kan få et godt og værdigt liv på et plejehjem, hvor personalet har den rette specialuddannelse.

Handikap og psykiatri

Desværre er der en stigning i antallet af borgere med et handicap, samt borgere med forskellige behandlingskrævende psykiatriske diagnoser, og stigningen er ikke kun sket i Silkeborg, men over hele landet. Desværre har der – ligeledes over hele landet – været et fald i de økonomiske ressourcer til området, så serviceniveauet har været faldende. Det har Enhedslisten i Silkeborg forsøgt at få rettet op på, men indtil videre uden held, men vi vil fortsat arbejde for, at området tildeles flere ressourcer.

Psykisk/fysisk udviklingshæmmede medborgere

Udviklingshæmmede personer er ligeværdige medborgere, dog er der ofte ikke tale om jævnbyrdige relationer, og derfor er det særligt vigtigt at sikre deres rettigheder og kompensere for
deres handikap, således at de bliver inkluderede i samfundet og får mulighed for at leve et liv på lige fod med andre medborgere. Det var en sejr for humanismen, da de store statsinstitutioner for udviklingshæmmede blev nedlagt og borgerne flyttede ud i mindre boenheder i lokalsamfundene. Desværre er der en tendens til, at der nu igen sker en centralisering af botilbuddene. Vi mener, at det er vigtigt at fastholde, at også udviklingshæmmede har ret til eget hjem, ret til selv at bestemme, hvor de vil bo, og dermed ikke skal tvinges til at flytte grundet økonomiske betragtninger fra stat, region og kommune.

Der skal nu bygges 36 nye boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede borgere på Nordre Skoles grund. Beslutningen er et resultat af den boligstrategi, som det tidligere byråd traf beslutning om i 2013. Det er en centraliseringstendens, som vi desværre ikke kan gøre noget ved, men vi vil stædigt arbejde for, at borgerne, som skal bo på stedet får hjemlige forhold uden institutionspræg, og at borgerne søges integrerede i lokalsamfundet i den udstrækning, det er muligt for den enkelte. Hvis der er enkelte decentrale boenheder, der fungerer godt i lokalsamfundet, og der er borgere, der ønsker at bo der, ønsker Enhedslisten at bevare disse steder.

Udviklingshæmmede lever stadigt længere, det er en positiv udvikling, men det stiller også krav til kommunen om udvikling og justering af pleje og omsorgstilbuddene. Vi synes, at det er positivt, at der nu er et egentligt plejehjem for udviklingshæmmede i stueetagen på Marienlund, og vi støtter etablering af et plejehjem for ældre med psykiatriske diagnoser.

Det er dog ikke alle, der har behov for et tilbud om en permanent eller midlertidig bolig i henhold til serviceloven. Mange vil med den rette hjælp f.eks. i form af bostøtte kunne klare sig selv i hverdagen. Desværre har de færre økonomiske ressourcer ført til nedskæringer på dette område, og det vil vi fortsat arbejde for at rette op på.
Flere og bedre arbejdspladser på ældre- og handicapområdet
Der kan sagtens bruges flere hænder indenfor ældre- og handicapområdet. De ansatte løber stærkt – for stærkt. Nedslidningen af personalet er stor, og det er tiltrængt med en forbedring af arbejdsmiljøet. Vi har hverken menneskeligt eller økonomisk råd til at slide de ansatte op, og vi ser at den hårde arbejdsbelastning sætter sine spor på de ansattes sygefravær.

Også inden for denne sektor vil vi pege på, at mange ledige vil kunne tilbydes meningsfuld beskæftigelse, uden det stort set vil koste samfundet en krone – også selvom de ansatte får overenskomstmæssig løn. Gøres arbejdsløshedsdagpengene aktive – dvs. at kommunen for tilført de penge som staten sparer, hver gang en ledig ansættes i en stilling inden for ældre- eller handicapområdet – vil den kommunale udgift blive minimal.

Det borgerlige flertal både i Folketinget og i kommunen er stærk optaget af, hvordan flere kommunale opgaver kan blive udliciterede til private. Under den tidligere Fogh-regering blev det lovbestemt, at hjemmeplejeopgaver i alle kommuner også skal kunne tilbydes af private firmaer. Det har fået mange kommuner til at entrere med firmaer, der har dumpet priserne, presset de ansatte, sendt overskud i skattely og måske ligefrem er gået konkurs. Vi vil gerne begrænse udliciteringen mest muligt, men da det indenfor hjemmeplejen er lovbestemt, kan vi kun begrænse det ved at sørge for den bedst mulige kommunale service, så ansatte og borgere oplever, at de kommunale ydelser er de bedste. Vi tager afstand fra udlicitering af plejehjem. Det forsøg, der blev gjort på at få udliciteret 72 plejehjemspladser i indeværende byrådsperiode, blev heldigvis bremset på målstregen – og i den forbindelse vil vi gerne fremhæve Enhedslistens indsats.

Frivilligt arbejde

Mange silkeborgensere involverer sig i frivilligt arbejde, det være sig både inden for sport, idræt, kultur og inden for socialt arbejde. Tilslutningen til især det frivillige sociale arbejde er støt stigende.
Enhedslisten hilser det medmenneskelige engagement velkomment, og nærer stor respekt for de
mennesker, der yder en indsats for andre. Det har stor positiv betydning for lokalsamfundet, og vi ser det frivillige arbejde som et rigtig godt supplement til det, velfærdssamfundet skal tilbyde, men det skal aldrig blive en erstatning. Det er rigtig vigtigt at være meget skarp på disse områder, således at de frivillige laver præcis det de er gode til, ligesom de ansatte udfører det professionelle omsorgsarbejde, som de er uddannet til. I den forbindelse vil Enhedslisten være meget opmærksom på, at kommunen overholder aftalerne med de faglige organisationer.


Emner: