Sunde og billige boliger

Sunde og billige boliger er grundvilkår for et godt liv. I byrådet vil Enhedslisten arbejde for:

Flere boliger

Der bygges rigtig mange boliger i kommunen – især i og omkring Silkeborg. Byfortætning har været kodeordet for et flertal i byrådet gennem er årrække, og er det stadig. I Enhedslisten mener vi imidlertid at mætningspunktet er ved at være nået med byggeri på Søtorvet og ikke mindst det højhus ved papirfabrikken, som et stor byrådsflertal besluttede mens vi ikke sad i byrådet.
Langt overvejende drejer det sig om privat byggeri enten til eje eller til leje. Det er dyrt at bygge boliger og rigtig mange af boligerne til udlejning er relativt store boliger, og derfor er priserne på nye lejeboliger så høje, at det er umuligt for mange at få råd til at bo i disse boliger. Især er det et stort problem for borgere med små indtægter og borgere på kontanthjælp eller integrationsydelse og unge under uddannelse. Når kommunen tildeler kvoter til de almene boligselskaber til nybyggeri, skal det sikres, at der også bliver bygget mindre boliger, så også de, der i dag har svært ved at finde en bolig, har råd til at bo der. I Silkeborg har vi en kvote på 75 almene boliger om året, den er sat midlertidigt op fra 50, men vi ønsker at fastholde den eller forøge den og ikke nedsætte den igen. Vi ønsker også, at der fremadrettet sikres en mere blandet beboersammensætning i nybyggeri, derfor vil vi understøtte blandet byggeri – privat, alment, stort og småt.
For at understøtte en mere jævn befolkningsudvikling og fastholde liv og fællesskab i de mindre bysamfund, skal der prioriteres nybyggeri i disse områder frem for en fortsat udbygning af Silkeborg by. Der skal derfor tilstræbes, at der altid er udstykningsmuligheder i de lokalsamfund, som ønsker det.

De almennyttige boligorganisationer skal i størst muligt omfang inddrages i løsningen af fremtidens voksende boligbe­hov i kommunen

I det almene boligbyggeri bør kommunen understøtte beboernes organisering, så boligområdet kan fungere som socialt fællesskab. Det er vigtigt, at de hjemmeværende – de pensionerede, de arbejdsløse, de unge på barselsorlov – støttes i at udgøre et netværk for hinanden, for børn og unge og for de svage i området.

Det skal sikres, at reglerne om omkostningsbestemt husleje fortsat gælder for Silkeborg Kommune. I Enhedslisten har vi medlemmer, der er frivillige i Silkeborg Lejerforening med rådgivning af lejere, og derfra ved vi, at der er udlejere, der tager sig endog rigtig godt betalt for boliger af en ringe eller tvivlsom standard. Det ønsker vi i videst muligt omfang begrænset. Her har huslejenævnet en vigtig rolle, og der skal derfor afsættes ressourcer til huslejenævnet og beboerklagenævnet, så sagsbehandlingstiden på sager indbragt for nævnene holdes nede.


Emner: