Sundhed og forebyggelse

Kommunen bør gennem de kommunale sundhedstilbud arbejde for, at adgangen til sundhed bliver lige for alle. Det danske samfund har via lovgivningen opbygget et omfattende sundhedsvæsen til varetagelse af de sundhedsmæssige udfordringer, som mennesker møder gennem livet. Den enkelte borgers sundhedstilstand er afhængig af mange forskellige forhold herunder også de sociale forhold, hvor der i Danmark gennem en årrække har været tydelig og stigende social ulighed i sundhed med markant ulighed i forventede leveår samt forventet sundhedstilstand.

Uanset om den konkrete sundhedsmæssige problemstilling skal varetages i kommunalt regi, på et regionalt hospital eller hos egen læge, så har kommuner og regioner et fælles ansvar i forhold til borgernes sundhedstilstand. Parterne har ansvar for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor ingen borgere på grund af manglende ressourcer eller manglende samarbejde ”falder ned imellem to stole”, men derimod altid får tilbudt den nødvendig forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering, uanset hvilken instans, der skal varetage opgaven. Dvs. at der ikke skal forfaldes til kassetænkning, men derimod samarbejdes for at skabe relevante løsninger for borgerne.

Enhedslisten vil have fokus på, at der afsættes ressourcer til at udvikle og arbejde i ”det nære sundhedsvæsen”, således at det er muligt at levere kvalitative tilbud til borgerne. I disse år styres udviklingen af hospitalsvæsenet af et ønske om mere effektiv behandling, hvilket bl.a. giver sig udslag i byggerier af store supersygehuse, hvor tanken er at indlæggelsestiden skal reduceres markant, gennem mere specialiseret behandling. Den korte indlæggelsestid nødvendiggør, at kommunerne opbygger “det nære sundhedsvæsen”, således at de bliver i stand til at varetage både egentlig behandling, samt færdigbehandling af borgere der bliver tidligt udskrevet. Sammenhængende patientforløb, samt rehabiliterende indsatser med fokus på borgernes ressourcer er i fokus, for at fremme selvhjulpenhed og understøtte livskvalitet hos den enkelte. Det har betydet at kommunerne er i fuld gang med opbygning og udvikling af et akut sygepleje beredskab til at varetage behandling i hjemmet, samt at forebygge indlæggelser. Ligeledes er der etableret akutte korttidspladser til borgere, hvor indlæggelse ikke længere skønnes nødvendig, men hvor behandling og pleje ikke kan foregå i hjemmet. Der er etableret rehabiliterende tilbud til borgerne, og endelig ruster kommunerne sig også til at varetage langt flere komplicerede pleje og behandlingsopgaver i borgerens hjem. Det stiller store krav til kompetenceudvikling af alle personalegrupper, således at de bliver i stand til at løfte de nye opgaver på betryggende vis for borgerne.

Det er afgørende for kvaliteten af ydelserne, at kommunen fastholder styring herunder økonomistyring og ”produktion” af egen sundhedsindsats. Enhedslisten afviser derfor generelt, at anvende udlicitering i forhold til kommunens sundhedsydelser for at nedbringe omkostningerne. Det gælder også i forhold til plejehjemsområdet, hvor kommunen aktuelt har de nødvendige pladser. Vi afviser derfor forslag om privatisering af kommunale plejehjem eller etablering af friplejehjem.


Emner: