Udlicitering sætter markedet over mennesket

I Silkeborgområdet er mange opgaver allerede udliciteret.
Mange af de resterende kommunale virksomheder er underkastet en markedsgørelse. Aktiviteter og områder måles op, så de er klar til udbud. Borgere og brugere bliver til kunder, uanset om udbyderen er privat eller offentlig. New Public Management har bredt sig overalt.
Det er en udvikling, som Enhedslisten er uenig i. Vi er imod, at omsorg og plejeopgaver markedsgøres, hvor private virksomheders behov for at tjene penge vejer tungere end borgernes og de ansattes behov. Derfor er vi også glade for, at det lykkedes os at overbevise byrådsflertallet om, at der ikke skulle udliciteres to plejehjem, som det ellers var aftalt.
Vi ønsker at bevare en stærk og funktionsdygtig entreprenørafdeling og ser gerne en kommunal håndværkerafdeling.
I 2014 vedtog et næsten samlet byråd, at ”konkurrenceudsætte” en tredjedel af den kommunale rengøring. Den kommunale rengøringssektion vandt udbuddet foran de private rengøringsselskaber, men konsekvensen var endnu engang nedskæringer, som går ud over kvaliteten og arbejdsmiljøet. Og mange rengøringsassistenter fik endnu færre arbejdstimer. Siden er de samme besparelser blevet udbredt til de andre to områder.
Busdrift og renovation har længe været udliciteret, men kunne ligeså godt være kommunale.
Men vi er oppe mod stærke kræfter. Et af formålene med kommunalreformen var at skabe så store kommunale enheder, at det bliver attraktivt for private virksomheder at byde på offentlige opgaver.

Udvikling i stedet for udlicitering

I Enhedslisten vil vi udvikle, ikke afvikle den offentlige sektor.
At de borgerlige politikere ønsker at udlicitere mest muligt er oplagt. Det har længe været en torn i øjet på dem, at der har været samfundsopgaver, som har været unddraget private virksomheders mulighed for at tjene penge, profit.
SF og Socialdemokratiet har åbenbart mistet troen på visionen om, at vi i fællesskab kan forvalte samfundet efter behov og ikke efter profit. Det offentlige fungerer langt fra godt nok i dag, men det betyder ikke, at alt skal kasseres og overlades til private kræfter.

Udlicitering er kortsynet besparelse

Det rummelige arbejdsmarked, som mange taler om, betyder ikke kun, at man skal give fleksjob til dem, der allerede er slidt ned. Det er mindst lige så vigtigt at skabe arbejdspladser, som man kan leve med i mange år. Udlicitering trækker den modsatte vej.
På kort sigt kan der spares ganske meget på at udlicitere offentligt arbejde. Private virksomheder er villige til at dumpe priserne for at komme ind på markedet. På længere sigt vil priserne stige. Og når først det offentlige har afviklet sine virksomheder, vil det blive meget vanskeligt og dyrt at overtage opgaverne igen.
Vi vil ikke deponere det offentliges økonomiske handlefrihed hos private firmaer.
I bestræbelserne på at presse udgifterne, trykkes lønningerne for de ansatte, enten direkte eller ved at de skal lave mere for den samme løn. Udlicitering medfører dårligere arbejdsmiljø og en meget stor udskiftning af de ansatte.
I Enhedslisten sætter vi arbejdernes velfærd over kortsigtede besparelseshensyn.

Udlicitering går ud over kvaliteten

Enhedslisten vil have mere kvalitet i den offentlige sektor – i et samarbejde mellem ansatte og borgere.
Når det offentlige udfører opgaver, bliver der ikke udskrevet ekstra regninger, når der sker uforudsete ting. Private firmaer laver kun det, der står i kontrakten. Uforudsete opgaver bliver enten ikke udført, eller også koster det ekstra.
Når det ikke længere er offentlige myndigheder, der udfører opgaverne, forsvinder borgernes mulighed for indflydelse og indsigt. Muligheden for at klage politisk bliver en retssag om kontraktbrud. Politikerne gemmer sig bag indgåede kontrakter, som holdes hemmelige. Aktindsigten forsvinder. Borgerne bliver til kunder.

Fortjenesten forsvinder ofte i skattely

Et af de få forslag, som Enhedslisten har fået vedtaget i denne byrådsperiode (endda af et samlet byråd!), giver kommunen mulighed for at kræve, at virksomheder, som deltager i kommunale udbud, fremlægger regnskabsoplysninger, og at de kan afvises, hvis de fifler med skatten.
Et princip som bør udbredes til hele indkøbsområdet.
Især indenfor plejesektoren opererer mange virksomheder med en uigennemskuelig selskabskonstruktion, hvor fortjenesten ender i skattely.


Emner: