Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten – de rød-grønne i Silkeborg

§ 1 Navn

Afdelingens navn er Enhedslisten – de rød-grønne i Silkeborg.

§ 2 Formål

Afdelingen er en lokalafdeling af Enhedslisten og tilslutter sig dermed dennes politiske grundlag og idé. Afdelingen arbejder på at styrke progressive kræfter og bevægelser lokalt. Afdelingen arbejder desuden på at sikre Enhedslisten repræsentation i by- og regionsråd samt i Folketinget.

§ 3 Medlemmer

Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Silkeborg Kommune er medlemmer af afdelingen. Medlemmer bosiddende uden for Silkeborg kan dog blive medlem, hvis vedkommende ønsker det af f.eks. arbejdsmæssige årsager og vice versa. Medlemskab opnås ved at betale det af årsmødet fastsatte kontingent.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Ethvert medlem har stemme- og taleret og er valgbar under pkt. 6, 7 og 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august – september måned. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen, der skal være skriftlig og ske med mindst 4 ugers varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Økonomisk beretning og regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Arbejdsplan
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen og består af op til 7 medlemmer. I tilfælde af kampvalg, kan hvert medlem stemme på et antal svarende til halvdelen af det antal, der skal vælges (oprundet til nærmeste hele tal).

Ved valg til bestyrelsen følges de til enhver tid gældende vedtægter i landsorganisationen vedrørende kønskvotering (se bilag)

Alle afstemninger foregår ved almindeligt stemmeflertal – undtaget afstemninger i henhold til § 9 om vedtægtsændringer. Ved personvalg er kandidater med højeste stemmetal valgt.

Valg og afstemninger skal forgå skriftligt, såfremt et medlem ønsker det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt/på mail til afdelingens kontaktperson senest fem dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst halvdelen af bestyrelsen eller 20% af afdelingens medlemmer. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med mindst en uges varsel. Indkaldelsen skal ledsages af motiveret dagsorden.

§ 5 Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson, kasserer og hjemmesideansvarlig.

Bestyrelsen fastlægger selv sine møder. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer.

Bestyrelsen tager skriftlige referater fra sine møder, som er tilgængelige for medlemmerne.

Bestyrelsen er ansvarlig for at følge generalforsamlingens beslutninger og ansvarlig for afdelingens økonomi. Bestyrelsen kan udtale sig på afdelingens vegne og træffe politiske beslutninger under ansvar overfor medlemsmødet og generalforsamlingen.

Bestyrelsen er ansvarlig for at afholde medlemsmøder.

Bestyrelsen er ansvarlig for at holde medlemmerne orienteret om bestyrelsens arbejde og de initiativer afdelingen indgår i.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 6 Medlemsmøder

Der skal mindst afholdes 3 medlemsmøder hvert halve år (inkl. generalforsamling). Medlemsmøderne kan være lukkede og således kun tilgængelige for Enhedslistens medlemmer, men de kan også være åbne og have karakter af offentlige møder.

Der skal mellem årsmødet og 15. august indkaldes til et lukket medlemsmøde, hvor der til regionsbestyrelsen indstilles folketingskandidater for Silkeborg Nord – og Sydkreds

Der skal ligeledes hvert år indkaldes til et lukket medlemsmøde, hvor der vælges delegerede til Enhedslistens årsmøde og delegerede til regionens repræsentantskab.

I tilfælde af kampvalg kan ethvert medlem stemme på et antal svarende til 1 over halvdelen af det antal, der skal vælges, hvis der skal vælges et lige antal. Ved valg af et ulige antal kan der stemmes på halvdelen rundet op til nærmeste hele. Delegerede og suppleanter er valgt i forhold til det antal stemmer, de har opnået.
I tilfælde, hvor der kun skal vælges 2 delegerede, kan der dog kun stemmes på 1.

Mindst en gang årligt indkaldes til et besluttende medlemsmøde om Enhedslistens arbejde i byrådet.

 

§ 7 Kandidater til byrådsvalg

Spidskandidater til byrådet vælges på en generalforsamling eller et kommunalvalgsseminar (med samme indkaldelsesvarsel som ved generalforsamling), hvor det fremgår af indkaldelsen. Antallet afgøres på nævnte møde.  Valget foregår efter samme regler som ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kandidater for Enhedslisten skal være medlem af Enhedslisten. Enhedslistens byrådsmedlemmer skal følge Enhedslistens politiske grundlag, generalforsamlingens, det besluttende medlemsmøde iht. § 6 og bestyrelsens beslutninger. Ved væsentlige politiske spørgsmål, hvor der kan være tvivl om partiets holdning, skal byrådsmedlemmet fremlægge dem til afgørelse på et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling.

Hvis uenighed om Enhedslistens politik i byrådet skal afgøres på et bestyrelsesmøde, har byrådsmedlemmer også stemmeret.

Medlemmer, der er valgt til lønnede hverv, som følger af deres medlemskab af Enhedslisten betaler partiskat, som besluttet i landsorganisationens vedtægter (se bilag)

§ 8 Partiskift

Folketingsmedlemmer samt medlemmer af regions- og byråd udtræder af den parlamentariske forsamling, de er medlemmer af, hvis de ikke længere er medlem af Enhedslisten.
Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at valgte medlemmer tager deres mandat med sig ved udtrædelse af Enhedslisten, modtages andre partiers mandater heller ikke som Enhedslistemandater.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, og bestyrelsen er derpå ansvarlig for, at ændringsforslagene straks udsendes til afdelingens medlemmer.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

§ 10 Opløsning

Beslutning om opløsning af afdelingen kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger – her af mindst 1 ordinær. I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder afdelingens økonomiske aktiver Enhedslisten – de rød-grønne.

§ 11 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. september, 2015


Dirigentens underskrift                            Referentens underskrift

Erik Wissing                                                      Karen Marie Møller


Emner: